Arbeidsanvisning Isolere lutende tak med PAROC PROOF Taklamellsystem

PAROC PROOF Taklamellsystem er utviklet som varmeisolering for lavthellende tak. Systemet består av ROL 30 Taklamell og ROBSTER 60 eller ROB 80 Takboard.

 

2018-04-09

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

PROOF Lamellsystem kan legges på underlag i form av bærende konstruksjoner av profilert stålplate eller på betongkonstruksjoner som f.eks. TT-kassett eller HDF-bjelkelag. Takkonstruksjonens fall skal gjøres i den bærende konstruksjonen.

Følg reglene for beskyttelse nøye. Begrens gangtrafikk på isolasjonen under monteringsarbeidet. I områder med mye gangtrafikk legges landganger. Enten med lastfordelende plater i byggeperioden eller permanent som opphevede gangbroer. Skadde materialer byttes ut før det ytre tettesjiktet monteres. 

Plateprofiler skal være rensket for snø, spon og lignende. Vann og snø på betongbjelkelag skal fjernes før isolasjonen legges ut. Jevnheten ved betongbjelkelag skal minst tilsvare strøket betong. Ujevnheter og høydeforskjeller i underlaget avrettes. 

Våre anbefalinger om åpningsmål er av arbeidsmiljøårsaker basert på sikkerheten i forbindelse med montering av våre produkter på trapesprofilert plate.


UNDERLAGSPLATE PÅ STÅLPLATEPROFILER

Produkt Åpningmåle   mm

Profiltoppene mm

50 mm PAROC ROS 30 170  115 
30 mm PAROC ROBSTER 50 200 115
30 mm PAROC ROBSTER 60 230 70
50 mm PAROC ROBSTER 60 260 70

 a = åpningmåle

 b = profiltoppene

 

Vær alltid forsiktig i forbindelse med installasjon av det nedre laget. Gå på profiltoppene for å unngå gjennomtråkking i forbindelse med legging. Anbefalingen gjelder ved normal legging, som innebærer at plateskjøter kan plasseres mellom profiltoppene. Ved mindre enn angitte profiltoppbredder legges plateskjøtene alltid over profiltoppen.

Det skal brukes luft- og dampsperre ved alle typer lavthellende tak. Luft- og dampsperren plasseres for best resultat inntrukket i isoleringssjiktet maks. 1/3 inn i konstruksjonen regnet fra den varme siden, uansett underlag. Skjøter skal tapes både i lengderetning og på tvers og utføres med minst 200 mm overlapping. På underlag av trapesprofilert stålplate legges skjøten over profiltoppen. Mot vertikale flater dras luft- og dampsperren opp og festes med dobbeltsidig tape. Skader i form av hull skal dekkes med ny luft- og dampsperre, mens rifter repareres med godkjent og aldersbestandig tape. Se separat anvisning for flere detaljer.

åre takprodukter leveres på miljøpall med støtte av steinull beregnet for håndtering med løftegaffel eller løft med stropper. Fordel pallene på taket iht. målavviket på palleetiketten. Pallens utforming krever plant underlag. Emballasjen består av strekkfilm som tillater lagring utendørs uten tildekking.

 

TRANSPORT

Transport av isolasjonen på taket kan gjøres med sekketralle e.l. Utleggingsarbeidet kan gjøres med høygaffel eller for hånd. Isolasjonen skjæres til med rettholt og kniv eller sages med håndsag. Senere hulltaking gjøres med kniv. Takfall og rennedalskile legges ut iht. separat anvisning.

Taklamellene leveres stående på pall. Ved installasjon skal taklameller alltid settes på høykant på underlaget, slik at de sagede flatene er i det horisontale planet. Taklamellene skal plasseres slik at skjøtene overlapper hverandre (≥ 200 mm) og ikke danner et mønster med 4 hjørner mot hverandre. 

Bærende underlag av stålplate

PAROC Robster 50 eller 60 Stålunderlagsplate legges med lengderetningen på tvers over profiltoppene. Vær nøye så det ikke oppstår gliper mellom platene eller i overganger. Unngå at 4 hjørner møtes. Rull ut luft- og dampsperren, og tape skjøtene. 


Installation guideline LamellaForsikre deg om at taklamellene vender riktig vei. De leveres rettvendt på pallen og trenger ikke vendes. Den sagede flaten skal alltid være i det horisontale planet. Taklamellene legges slik at skjøtene overlapper hverandre (≥ 200 mm) og ikke danner et mønster med 4 hjørner mot hverandre. Taklamellene skal ikke sparkes på plass. Sparking gjør at tidligere lagte taklameller beveger seg, slik at det oppstår mellomrom.

 

 

Installation guideline Lamella

30 mm Robster 60 eller 30 mm ROB 80 Takboard legges over taklamellene når det er lagt tilstrekkelig flate. Også disse skal legges slik at det ikke dannes et mønster med 4 hjørner mot hverandre. Taklamellene må ikke belastes før de er dekket med Robster 60 eller ROB 80 Takboard. Leggingen går lett hvis lamellene installeres i etapper. Hvis det ikke finnes spesielle anvisninger, kan takboardene legges i den retningen som passer best i hvert tilfelle.

 På grunn av vindbelastning og andre krefter som påvirker konstruksjonen, skal tettesjikt og isolasjon forankres fortløpende i underlaget i henhold til tettesjiktleverandørens anvisninger.  

TETTESJIKT
På grunn av vindbelastning og andre krefter som påvirker konstruksjonen, skal tettesjikt og isolasjon forankres fortløpende i underlaget i henhold til tettesjiktleverandørens anvisninger. 

TILDEKKING OG NEDBØR
Dekk til utlagt isolasjon og åpnede paller for kvelden. Unngå utlegging ved nedbør så langt det lar seg gjøre. Eventuell fukt tørker ut sakte fordi steinullen er diffusjonsåpen, men dette kommer også an på takets størrelse og tettesjiktets dampgjennomtrengelighet.

BÆRENDE UNDERLAG AV BETONG ELLER TRE
Rull ut luft- og dampsperren, og tape skjøtene. Forsikre deg om at taklamellene vender riktig vei. De leveres rettvendt på pallen og trenger ikke vendes. Den sagede flaten skal alltid være i det horisontale planet. Taklamellene legges slik at skjøtene overlapper hverandre (≥ 200 mm) og ikke danner et mønster med 4 hjørner mot hverandre. Taklamellene skal ikke sparkes på plass. Sparking gjør at tidligere lagte taklameller beveger seg, slik at det oppstår mellomrom.

30 mm Robster 60 eller 30 mm ROB 80 Takboard legges over taklamellene når det er lagt tilstrekkelig flate. Også disse skal legges slik at det ikke dannes et mønster med 4 hjørner mot hverandre. Taklamellene må ikke belastes før de er dekket med Robster 60 eller ROB 80 Takboard. Leggingen går lett hvis lamellene installeres i etapper. Hvis det ikke finnes spesielle anvisninger, kan takboardene legges i den retningen som passer best i hvert tilfelle. 

TETTESJIKT
På grunn av vindbelastning og andre krefter som påvirker konstruksjonen, skal tettesjikt og isolasjon forankres fortløpende i underlaget i henhold til tettesjiktleverandørens anvisninger. 

TILDEKKING OG NEDBØR
Dekk til utlagt isolasjon og åpnede paller for kvelden. Unngå utlegging ved nedbør så langt det lar seg gjøre. Eventuell fukt tørker ut sakte fordi steinullen er diffusjonsåpen, men dette kommer også an på takets størrelse og tettesjiktets dampgjennomtrengelighet.

MINDRE GJENNOMFØRINGER

Konstruksjonens tetthet ved gjennomføringene er svært viktig. De fleste gjennomføringene kan gjøres med en takbrønn iht. bildet nedenfor. Alternativt kan det f.eks. brukes en isolasjonskniv eller sag.

Glipen som dannes mellom gjennomføringene og lamellen, må IKKE være større enn 20 mm. Myk steinull som PAROC eXtra eller mineralullremser som PAROC XSI 003 Tetteremse anbefales for tetting av gjennomføringene.

 

Installing lamella

Takbrønnen trykkes forsiktig gjennom lamellen, og den utskårne steinullen fjernes. Gjennomføringen er nå ferdig. Ytterligere tetting trengs nødvendigvis ikke. De fleste gjennomføringene kan gjøres på denne måten. 

 

 

 


 

STØRRE GJENNOMFØRINGER

 Installation guideline Lamella

1. Legg en skåret remse av PAROC eXtra eller XSI 003 Tetteremse mot gjennomføringen hvis det kreves for å skape en tett konstruksjon.

 

 

 

 

Installation guideline Lamella

 
 
 
2. Remsen holdes på plass ved at du legger en hel lamell mot den.
 
 
 
 

 

Installation guideline Lamella

 

3. Mål mellomrommet som dannes mellom de to hele lamellene, skjær deretter til en lamell i passende størrelse, og legg den i mellomrommet.

 

 

 

 

 Installation guideline Lamella

 

4. Gjennomføringen blir tett, og isoleringsarbeidet kan fortsette på en enkel måte. 

 

 

 

 

Ytre tettesjikt og innfesting av tettesjikt og isolasjon gjøres iht. anbefalinger fra konstruktøren, tettesjiktleverandøren eller leverandøren av festeanordninger.