Arbeidsanvisning Isolere tak med PAROC Takfall og rennedalskiler

Ved plane tak eller tak med altfor lavt fall, er det hensiktsmessig å bruke PAROC Takfall og rennedalskiler for å bygge opp et tilfredsstillende fall og for å sørge for at regn og smeltevann ledes bort fra taket og redusere risikoen for lekkasje. 

2018-04-09

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Produkter som følger med: PAROC ROU 60 4, ROU 60 5, ROV 60 1, ROV 60 2, ROB 80, Robster 50, Robster 60, ROS 30, ROL 30. 

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

PAROC Takfall og rennedalskiler kan legges på bærende konstruksjoner av betong, f.eks. TT-kassett eller HDF-bjelkelag. Hvis den bærende konstruksjonen består av profilert stålplate, legges det først underplater på platen, deretter takfall og rennedalskiler i neste lag før alt dekkes med takboard eller Robster 60. 

U-verdi for isolering med fall

Lavthellende tak bygges iblant opp av plater i fall eller i form av kiler, som betyr at isoleringstykkelsen varierer. Et tak kan deles inn i seksjoner iht. et av de tre tilfellene 1–3 nedenfor.

 
Fall 1                                                            Fall 2                                                          Fall 3                                                        
Volum = Areal x d/2                                      Volum = Areal x d/3                                    Volum = Areal x 2d/3    

 

For overslagsberegninger kan man beregne en U-verdi uten fallisolering og en U-verdi beregnet med fallisoleringens middeltykkelse dm. Disse to U-verdiene vektes så sammen iht. nedenstående. Den omtrentlige formelen (1) bør ikke brukes hvis R0 < 2 m² K/W. 

Uten fallisolering: U0 = 1/R0

Med middeltykk fallisolering: U1 = 1/R0+dm/λ;

dm = Totalt fallvolum/totalt fallareal

U = 0,864 x U1 + 0,120 x U0 …………………(1)

Eksempel:

En takflate på 15 x 8 meter er isolert med 160 mm PAROC ROS 30. En fallisolering 1:40 skal legges med fall mot den ene langsiden. PAROC ROU 60 5, begynner med produktet 35/20, og den største tykkelsen på fallisoleringen blir 8000/40 = 200 mm. Dessuten tilkommer et board PAROC ROB 80, 20 mm.

R0 = Rsi + Rse + ∑ R/λ; 0,14 + 0,16/0,036 + 0,02/0,039 + 0,02/0,038

R0 = 0,14 + 4,444 + 0,513 +0,526 = 5,623 m² K/W

U0 = 1/ R0 = 1/5,623 = 0,178 W/m² K

dm = Fallvolum/fallareal = middeltykkelsen for isoleringen = 100mm

λ = 0,039 W/m K

U1 = 1/ Ro +dm/λ = 1/5,623 +2,564 = 1/8,187

U1 = 0,122

U = 0,864 U1 +0,120 U0 = 0,864 x 0,122 +0,120 x 0,178 = 0,105 + 0,021

U = 0,126 W/m²K

Altså 0,005 W/m² K dårligere enn U1

Transport av isolasjonen på taket kan gjøres med sekketralle e.l. Utleggingsarbeidet kan gjøres med høygaffel. Isolasjonen skjæres til med rettholt og kniv eller sages med håndsag. Senere hulltaking gjøres med kniv. 

Vær nøye så det ikke oppstår gliper mellom platene eller i overganger. Unngå at 4 hjørner møtes. Skjøtene forskyves mellom isolasjonslagene. Ved to eller flere isolasjonssjikt legges disse ut umiddelbart etter hverandre. På grunn av vindbelastning og andre krefter som påvirker konstruksjonen, skal tettesjikt og isolasjon forankres fortløpende i underlaget i henhold til tettesjiktleverandørens anvisninger. 

Dekk til utlagt isolasjon og åpnede paller for kvelden. Unngå utlegging ved nedbør så langt det lar seg gjøre. Eventuell fukt tørker ut sakte fordi steinullen er diffusjonsåpen, men dette kommer også an på takets størrelse og tettesjiktets dampgjennomtrengelighet.

PAROC ROU 60 5 TAKFALLSSKIVA 1:40

Takfallplate 1:40 brukes til oppbygging av rette fall med ca. 1,5 graders takfall. Fallet bygges opp med fire kileformede plater (nr. 1–4), supplert med en flat plate (nr. 5) for større fallengder eller store isoleringstykkelser. Fallet kan gjøres så langt som helst, men isoleringstykkelsen må ikke overskride det som kan festes inn mekanisk. Takfallet skal alltid dekkes med PAROC ROB 80 eller PAROC Robster 60.

Tykkelse
PAROC ROU 60 5  35/20  50/35  65/50  80/65  60/60 

 

Tips:

Gjør tilfellene lik begge retninger. Pass på platene på "nock". 

 

 

For å unngå å kutte bakover, kan du enten kutte på den lave kanten eller supplere med et 20 mm bord som passer inn. 

 

Enkelt fall           
Fallsystem mm  35/20  50/35  65/50  80/65  60/60 

Format, mm

Fall, mm 

Nummer plater/fall   

600x1200

35-20

       

1200x1200 

50-20

     

1800x1200

65-20

   

2400x1200

80-20

1  

3000x1200

95-20

3600x1200

110-20

4200x1200

125-20

4800x1200

140-20

5400x1200

155-20

6000x1200

170-20

6600x1200

185-20

10 

7200x1200

200-20

12 

7800x1200

215-20

15 

8400x1200

230-20

18

 

4-veis fall kan brukes ved legging med innvendig eller utvendig fall.

MERK!

4-veis fall kan nesten alltid med fordel erstattes med PAROC ROU 60 5/ROU 60 4 og PAROC ROV 60 2.

Tips:

Begynn fra brønn, mål inn de første platene nøye. Skjær ikke platene der hjørnene møtes.

Fall: For fall 1:20 kan disse fallplatene legges i doble sjikt.

 
Kuvertläggning
Fallsystem mm 35/20 50/35 65/50 80/65 60/60

Format, mm

Fall, mm

Nummer plater/fall

1200x1200

35-20

2

2400x2400

50-20

2 6

3600x3600

65-20

2 6 10

4800x4800

80-20

2 6 10 14

6000x6000

95-20

20 6 10 14 18

7200x7200

110-20

20 28 10 14 40

8400x8400

125-20

20 28 36 14 66

9600x9600

140-20

20 28 36 44 96

10800x10800

155-20

54 28 36 44 130

PAROC ROU 60 4 Takfallplate 1:60   

Takfallplate 1:60 brukes til oppbygging av rette fall med ca. 1 graders takfall. Fallet bygges opp med fire kileformede plater (nr. 1–6), supplert med en flat plate (nr. 7) for større fallengder eller store isoleringstykkelser. Fallet kan gjøres så langt som helst, men isoleringstykkelsen må ikke overskride det som kan festes inn mekanisk. Takfallet skal alltid dekkes med PAROC ROB 80 eller PAROC Robster 60. 

 

 
Tykkelse 1 2 3 4 5  7

30/20 40/30 50/40 60/50 70/60
80/70  60/60 

Enkelt fall

Fallsystem mm 30/20 40/30 50/40 60/50 70/60 80/70  60/60 

Format, mm

Fall, mm

Nummer plater/fall    

600x1200

30-20

1    

1200x1200

40-20

1 1    

1800x1200

50-20

1 1 1    

2400x1200

60-20

1 1 1 1    

3000x1200

70-20

1 1 1 1 1    

3600x1200

80-20

1 1 1 1 1 1  

4200x1200

90-20

2 1 1 1 1 1 1

4800x1200

100-20

2 2 1 1 1 1 2

5400x1200

110-20

2 2 2 1 1 1 2

6000x1200

120-20

2 2 2 2 1 1 4

6600x1200

130-20

2 2 2 2 2 1 5

7200x1200

140-20

2 2 2 2 2 2 6

7800x1200

15-200

3 2 2 2 2 2 8

8400x1200

160-20

3 3 2 2 2 2 10

 

 

4-veis fall kan brukes ved legging med innvendig eller utvendig fall.

MERK! 4-veis fall kan nesten alltid med fordel erstattes med PAROC ROU 60 5/ROU 60 4 og PAROC ROV 60 2.
Tips: Begynn fra brønn, mål inn de første platene nøye. Skjær ikke platene der hjørnene møtes.
Fall: For fall 1:30 kan disse fallplatene legges i doble sjikt.

Kuvertläggning
Fallsystem mm 30/20 40/30 50/40 60/50 70/60 80/70  60/60 

Format, mm

Fall, mm

Nummer plater/fall    

1200x1200

30-20

2    

2400x2400

40-20

2 6    

3600x3600

50-20

2 6 10    

4800x4800

60-20

2 6 10 14    

6000x6000

70-20

2 6 10 14 18    

7200x7200

80-20

2 6 10 18 18 22  

8400x8400

90-20

28 6 10 14 18 22 26

9600x9600

100-20

28 36 10 14 18 22 56

10800x10800

110-20

28 36 44 14 18 22 90

PAROC ROV 60 2 Rennedalskile 

For å skape vannavrenning mot avløp eller lede vann rundt hindringer på tak, brukes PAROC ROV 60 2 Rennedalskiler.  Rennedalskilene bygges opp med seks kileformede plater (A-F) samt en flat plate (G) for større kilelengder. Rennedalskilene leveres som moduler med ønsket lengde. Fall 1:60 i lengderetningen og fall 1:15 på tvers. Tettesjiktet kan legges direkte på rennedalskilene, men vi anbefaler at det dekkes med takboard eller Robster 60. 

Deler A B C D E F G

  ,

 

 

Kilebetegnelse

A B C D E F G

Format, mm

Fall, mm

Antall plater/rennedalsfall

120x300

20-0

1

2400x600

40-0

1 1

3600x900

60-0

2 1 1

4800x1200

80-0

2 2 1 1

6000x1500

100-0

3 2 2 1 1

7200x1800

120-0

3 3 2 2 1 1

8400x2100

140-0

4 3 4 2 2 1 1

9600x2400

160-0

4 4 4 4 2 2 2

10800x2700

180-0

5 4 6 4 4 2 4

12000x3000

200-0

5 5 6 6 4 4 6

Tabellen ovenfor viser oppbyggingen av rennedalskilene med de aktuelle platene. Rennedalskilene leveres i moduler i lengder på 1200–7200 mm. Lengder over 7200 mm leveres på pall. 

Nedenfor er et eksempel på rennedalskiler plassert mot sarg mellom avløp: 

Nedenfor er et eksempel på rennedalskiler plassert mellom avløp ved innvendig avvanning på tak: Gjør kilen lik i begge retninger. Skjær eventuelt i midten. 

 

Tips!

Utelat A og eventuelt del av B for å få kilen nærmere avløpet. 

PAROC ROV 60 1 Takkile

Til oppbygging av rette fall inntil overganger, vegghjørner o.l. samt i rennedaler brukes PAROC ROV 60 1 Takkile. Takkiler fås i en rekke varianter og fall, se bilde nedenfor:


Fall T-0

  Tykkelse takkile    
  L mm  B mm  t mm 
 1 1200 300 20
  1200  500 50
  1200  500 80
  900  1200 120
1200 600 60-20
1200 600 100-60

 

Nedenfor ser du hvordan man kan lage rennedalskiler ved hjelp av PAROC ROV 60 1 Takkiler. 

Med valgfrie mål + Underplate PAROC ROS 30, 80 mm 4


1. Legg ut platene «midt på taket». Tilpass utleggingen til kilens lengde og bredde.

 

2. Skjær platene i linjen A–B. Linjen A–B kan flyttes alt etter ønsket utforming. 

 

3. Legg kilen på plass med A ved avløp og B ved sarg.  

 

 

         

PAROC ROB 80 kan jevnes ut med 1200x300 20/0.