PAROC® ZERO - For å nå nær nullenergibygninger 

Det er viktig med tiltak for å redusere utslipp av drivhusgasser fra bygninger, siden bygninger står for 10 % av det globale CO2-utslippet (Agency, 2010). The EPBD (European Performance of Buildings Directive) krever at alle nye bygninger fra 2021 (offentlige bygninger fra 2019) skal være nær nullenergibygninger (nZEB), og ifølge den norske regjeringen (KMD, 2017) skal alle nye bygninger bygges i henhold til nær nullenergi-standard innen 2020. 

En nær nullenergibygning er en bygning med svært høy energiytelse. Den svært lave energimengden som kreves, skal i svært stor grad komme fra fornybare kilder, inkludert kilder som produseres på stedet eller i nærheten.

For å spare energi i bygningssektoren må man også fokusere mer på å oppgradere den eksisterende bygningsmassen. Ifølge Risholt (2013) var energibruken i norske eneboliger på 30 TWh i 2009. Ved å oppgradere klimaskallet i eneboliger bygget før 1990, kan man oppnå en energibesparelse på 8 TWh.

PAROC® ZERO er et fleksibelt isoleringskonsept som gir en unik løsning for isolering av både nye og eksisterende bygninger til nær nullenergibygninger-standard.
Intro-picture-3

Yttervegger

Yttervegger er en del av klimaskjermen som beskytter mot vær og vind, lyd og brann. En utvendig heldekkende isolering gir bygningen et fuktsikkert isoleringssjikt og minimalt med kuldebroer. PAROC ZERO kan monteres på utsiden av bærende konstruksjoner av massivt tre, KL-tre, betong, lettbetong, tegl samt trestenderkonstruksjoner. Eksisterende trestenderkonstruksjoner, som f.eks. stendervegger, kan i enkelte tilfeller trenge et heldekkende sjikt av plywood med minst 15 mm tykkelse for å gi et stabilt underlag for festing av fasadekledningen.

En ventilert fasade har et drenerende og kapillærbrytende sjikt bak kledningen. Hvis dette sjiktet består av en luftspalte, kan man normalt forbedre fuktsikkerheten ved å skape en såkalt totrinnstettet fasade der regnavledningen separeres fra lufttrykksfallet. Da blir lufttrykksfallet over fasadekledningen mindre, noe som igjen begrenser mengden regnvann som ellers ville ha blitt presset gjennom fasadekledningen. Det er derfor gunstig med en luftspalte bak fasadekledningen. Denne spalten har også til formål å fjerne fukt som trenger inn i bygningen via fasadekledningen eller via diffusjon fra konstruksjonen. 

I luftspalten fører luftsirkulasjonen den fuktige luften oppover og frigjør den utendørs via åpningene i den øvre delen av kledningen.
Wall

PAROC ZEROfix

PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Festemetoden består av 1) horisontale fasadeskruer som tar vindlasten og 2) vinklede fasadeskruer som tar vertikal last fra fasaden. Denne kombinasjonen gir en svært solid konstruksjon uten kuldebroer og bærer vekten av både isoleringen og den utvendige kledningen. 

PAROC ZEROfix kan anvendes på alle typer bygninger i risikoklasse 1-6 i brannklasse 1,2 og 3. Systemet kan brukes både i nye bygninger og i renoveringsprojekt.
ZEROfix-2

Teknisk Godkjenning

Teknisk godkjenning skjer gjennom et nasjonalt system for å vurdere og verifisere byggeprodukters overensstemmelse med krav i norske byggtekniske forskrifter (TEK) og ved at produktene tilfredsstiller kravene til dokumentasjon (DOK). SINTEF Teknisk Godkjenning Nr 20643 for PAROC ZEROfix omfatter isolasjon, festeskruer og brannhemmende trelekt. Fasadesystemet tilfredsstiller kravene til brann og fuktsikkerhet samt bestandighet, dimensjonering og vindlast.
Sintef

Energieffektivisering

EUs målsetting er at alle nyproduserte boliger skal være nær nullenergibygninger innen år 2020, og energiforbruket i bebyggelsen skal reduseres med 50% innen 2050. Det er ikke tilstrekkelig at nye hus bygges som nær nullenergibygninger for å oppnå klimamålene. Også eksisterende hus må energirenoveres. 75–80 % av husene vi kommer til å bo i i 2050, er allerede bygd, og mange har et altfor høyt energiforbruk. For å skape bærekraftige og klimasmarte hus, må også eksisterende hus energirenoveres til nær null.

Isolering er det mest effektive virkemiddelet for å energieffektivisere, redusere utslippene av drivhusgasser og bidra til å nå klimamålet. Uansett om det er snakk om nybygg eller renovering er det klimaskallet som avgjør hvor mye energi som kommer til å bli brukt. Med riktig isolering av hver del av konstruksjonen kan du minimere energiforbruket og spare både penger og miljø, samtidig som bygningen er klar for fremtidens krav.
NZEB

Brandskydd

PAROC steinull er med sitt høye smeltepunkt et perfekt materiale for brannbeskyttelsesformål. Det beholder sine egenskaper ved temperaturer opptil 1000 ºC. Isolasjon kan øke brannbelastningen betydelig for en bygning, og valget av isolasjonsmateriale har derfor en viktig innvirkning på bygningens generelle brannsikkerhet. Den sikreste løsningen i alle konstruksjoner er å bruke en ikke-brennbar isolasjon fra klasse A1 eller A2-s1,d0

Fuktskydd

Ingeniører er opptatt av fire forskjellige mekanismer for transport av fuktighet, og hvordan de påvirker bygninger: transport av store mengder fuktighet, fuktighet som transporteres i luften (konveksjon), diffusjon og kapillær fuktighet. Å ha kontroll over fuktigheten er helt avgjørende for at bygningen skal fungere som tiltenkt – og vare lenge.

 

Fordeler med PAROC ZERO

  • Enkel å montere
  • Minimerer kuldebroer
  • Selvbærende system
  • Kostnadseffektiv
  • Naturlig bærekraftig
  • Beskytter mot brann, fuktighet og kulde

 

Ending