Arbeidsanvisning Isolere med PAROC ZEROfix

Klimaplate ZEROPAROC ZEROfix er en kostnadseffektiv løsning for å skape et holdbart og energieffektivt klimaskall. Løsningen er basert på en innovativ festemetode med horisontale fasadeskruer, som tar vindlasten, samt vinklede fasadeskruer, som tar vertikal last fra fasaden.
2022-02-15

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Festemetoden består av horisontale fasadeskruer som tar vindlasten og vinklede fasadeskruer som tar vertikal last fra fasaden. Denne kombinasjonen gir en svært solid konstruksjon uten kuldebroer og bærer vekten av både isoleringen og den utvendige kledningen. 

Fuktbeskyttelse
Materialet i PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO består av et uorganisk materiale med en deklarert kritisk fuktighet på 95 % for langvarig eksponering. Materialet kan periodevis utsettes for vann uten at det forringes. Hvis isoleringen blir våt, må du tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolering. Hvis isoleringen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO er kapillærbrytende og varmeisolerende, noe som betyr at bakenforliggende konstruksjoner blir varme og beskyttet mot både vann og høy relativ fuktighet. Konstruksjonen tilfredsstiller fuktsikkerhetskravene under stabile forhold, noe som kan dokumenteres både gjennom beregninger og erfaring fra tidligere konstruksjonsløsninger med utvendig isolering.

Situasjoner når fuktsikkerheten kontrolleres eller når konstruksjonsløsningen bør modifiseres og forbedres. 

  • Fuktskader i eksisterende konstruksjon som tilleggsisoleres. Spesielt hvis denne suppleres med ”tette” avstivende plywoodplater eller tilsvarende.
  • Dårlig lufttetthet i eksisterende konstruksjon som tilleggsisoleres.
  • Dårlig fuktsikkerhet når det gjelder damptettheten i eksisterende konstruksjon som tilleggsisoleres hvis det skal legges nye tettesjikt, spesielt i fuktige innemiljøer og kalde klimaer.

Brandbeskyttelse
PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO er klassifisert i Euro-klasse A1, ubrennbart materiale, som er den høyeste klassen for byggematerialers brannegenskaper. I konstruksjoner og installasjoner som er isolert. Klimaplate ZERO bremser eller hindrer derfor brannspredning i veggen og langs fasaden.

Bruksområder 
PAROC ZEROfix kan anvendes på alle typer bygninger i risikoklasse 1-6 i brannklasse 1, 2 og 3. Systemet kan brukes både i nye bygninger og i rehabiliteringsprosjekter. Anbefalte krav til aktuelle bakvegger er vist i tabell nedan. I bygninger i brannklasse 2 og 3 må PAROC XRB 001 brannimpregnert 36x98 mm lekt i brandklasse B-s1,d0, i heltre med minste fasthetsklasse C24 benyttes. I bygninger i brannklasse 1 kan 36x98 mm lekt i heltre med minste fasthetsklasse C24 benyttes. 

Anbefalte krav til aktuelle bakvegger for montasje av PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO. 

 Bakvegg Krav
Betong  Tykkelse ≥ 100 mm
Trykkfasthetsklasse ≥ B25
Massiv tegl 1) 
Tykkelse ≥ 100 mm
OSB-plater Tykkelse ≥ 24 mm
Kvalitet OSB/3 i henhold til NS-EN 13986
Kryssfinerplater Tykkelse ≥ 24 mm
Kvalitet i henhold til NS-EN 636-2 
Massivtre
Tykkelse ≥ 100 mm
Ytterlameller i sortering min. C18

1) Ved innfesting mot bakvegg av tegl eller betong av ukjent kvalitet skal det foretas uttrekksprøving, inkl. statistiske beregninger av karakteristisk og dimensjonerende uttrekkskapasitet.

Prosjektering av veggfester
Antall skruer, lengd og plassering av skruer skal bestemmes på grunnlag av vindhastighet på stedet, bygningens høyde, type bakvegg og vekt av kledningsmaterialet. Festene prosjekteres i henhold til vårt beregningsprogram for PAROC ZEROfix som som du finner på vår hjemmeside. Hvis uttrekkskapasiteten for bakveggen ikke er kjent skal den bestemmes med 15 stk. uttrekkingsforsøk.

Underlag av tre og betong
Det rekker normalt med tre horisontale fasadeskruer og en vinklet fasadeskrue per etasje og vertikal spikerlekt c/c 600 mm. Hvis antallet horisontale fasadeskruer økes, øker den dimensjonerende vindlastkapasiteten. Å øke antallet vinklede fasadeskruer øker den dimensjonerende vertikale lastekapasiteten.

Underlag av tegl og betong av ukjent kvalitet
Bruk av uttrekksverdier målt i laboratorium gir for usikre resultater til å kunne brukes ved en  dimensjonering av tegl- og betongvegger av ukjent kvalitet, spesielt i forbindelse med tilleggsisolering. Ytelsen på underlaget kan variere, dels på grunn av kvalitet og dels på grunn av alder, og underlaget må derfor testes gjennom prøvetrekking. Antallet prøvetrekkinger avhenger av den aktuelle bygningen og tilstanden, og må være mange nok til at dimensjoneringen blir pålitelig. En rettesnor kan være minst 15 stk. per fasadeflate.

Uttrekkingsforsøk
For å oppnå en sikker innfesting av fasadesystemet, må du følge beskrivelsen nedenfor.

  • Uttrekksprøven skal utføres av opplært personale med kompetanse til dette. Ta kontakt med Paroc for hjelp med opplæring.
  • Prøvetrekkingsutstyret som brukes, skal være kalibrert i henhold til produsentens anvisninger. Vi anbefaler utstyr fra Hydrajaws Limited, modell 2000 med teleskopisk bro som passer den aktuelle skruelengden. Følg anvisningen nøye.
  • Merk av på tegningen hvor prøvetrekkingen skal gjennomføres på alle vegger som skal isoleres med PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO.
  • Under testing skal PAROC XFD 001 Betongbor med diameter 6,3 mm brukes til forhåndsboring til en boredybde > 40 mm.
  • PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadeskrue betong skrus rett inn i underlaget, settdybde > 35 mm.
  • Utfør prøvetrekking, og noter resultatene fortløpende i en protokoll.

Protokoll og tegning som viser plasseringen av prøvetrekkingene, arkiveres på byggeplassen.

Når testtegningen er fullført, kan beregning av skruelengde og dimensjonerende belastning utføres med vårt dimensjonsverktøy. Her må også resultatene fra testtegningsprotokollene legges inn og resultatene fra testtegningen må tas i betraktning ved beregning av dimensjonerende vind- og vertikal lastekapasitet.


Varmeisolering
Beregnede U-verdier for ytterveggkonstruksjoner med PAROC ZEROfix montert i ulike tykkelser, og på forskjellige typer bakvegger, er vist i tabell nedan. Ved beregning av U- verdiene i tabellen er det tatt hensyn til anblåsing mot mineralullplatene, som følge av at platene monteres uten vindsperre.

 Bakvegg 1)  Tykkelse
WAS 35 Klimaplate
ZERO (mm)
 U-verdi
(W/m2K)
Luftet kledning, full åpning oppe og nede
og åpen isolasjon ved hjørnene
Luftet kledning, 25 % åpning oppe og nede
og tett isolasjon ved hjørnene
150 mm homogen betong 150  0,25 0,23
200 0,21 0,18
250 0,18 0,15
100 mm massivtre 150 0,21  0,20
200 0,18 0,16
250 0,16 0,13
150 mm massivtre  150 0,20 0,18
200 0,17 0,15
250 0,16 0,13
98 mm bindingsverk av tre, isolert med 100 mm PAROC eXtra 150  0,17 0,16
200 0,15 0,13
250 0,14 0,11
148 mm bindingsverk av tre, isolert med 150 mm PAROC eXtra  150 0,17 0,16
200 0,15 0,13
250 0,14 0,11
198 mm bindingsverk av tre, isolert med 200 mm PAROC eXtra 150 0,13  0,12
200 0,12 0,11
250 0,12 0,094
198 +48 mm bindingsverk av tre, isolert med totalt 250 mm PAROC eXtra  150 0,12 0,11
200 0,11 0,096
250 0,11 0,087
Bindingsverk av 200 mm I-profiler av tre og 48 mm påforing, isolert med totalt 250 mm PAROC eXtra 150 0,11 0,10
200 0,11 0,093
250 0,10 0,085
Bindingsverk av 300 mm I-profiler av tre og 48 mm påforing, isolert med totalt 350 mm PAROC eXtra 150 0,093

0,085

200 0,090 0,78
250 0,089

0,072

Skallmurvegger med vanger av tegl, isolert med 100 mm isolasjon i hulrommet 150 0,15 0,14
200 0,14 0,12
250 0,13 0,10

1) For bindingsverk av tre er det forutsatt 48 mm stendere i avstand c/c 600 mm

Eksisterende bygning må kunne bære lasten fra isoleringen og fasadekledningen. Eventuelt  vann som lekker inn bak fasadematerialet, skal avledes ved å montere en plate, membran eller tilsvarende over vinduer, dører og ved sokkel. Monter PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO ca. 10 mm over platen.

Montere isolasjonen
Begynn med å vatre opp og montere en støtte eller startlist i underkant på veggen. Monter PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO liggende med overlappende skjøter, og press fugene sammen slik at det ikke oppstår luftspalter. Isoleringen festes med isoleringsholdere som sitter på permanent. Forbruk min. 1 stk./plate. XFM 005 Isoleringsholder for betong må forhåndsbores med XFD 002 betongbor.
 
Formatering
Ved formatering brukes et skjærebord for å sikre rette snitt og vinkler. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper.Montere spikerlekt
Når tilstrekkelig høyde er oppnådd, kan du begynne å montere vertikal spikerlekt med c/c 600 mm. Fest en fasadeskrue i øvre og nedre kant, og bruk et vater for å få veggen rett. Den kan ikke justeres i etterkant. 

PAROC XFS 002 Twin UD fasadeskrue skrus gjennom spikerlekten og inn i underliggende trekonstruksjon. Monteringen kan med fordel starte fra et hjørne. Suppler ved behov med flere horisontale fasadeskruer, og avslutt med vinklede fasadeskruer med start i overkant. Anbefalt minimum innskruelengde for PAROC XSF 002 Fasadeskruetre er 48 mm.
 
De vinklede fasadeskruene skal alltid plasseres sammen med en horisontal fasadeskrue, 100 mm over den horisontale. Spikerlekten trenger ikke ligge helt an mot isoleringen, da den vertikale lasten tas opp via den vinklede fasadeskruen. Det  betyr at man kan justere for mindre ujevnheter i bakenforliggende vegg. 

Feste av lekter til bakvegg med PAROC XFS 002 Twin-UD Fasadeskrue eller PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadeskrue skal gjøres i henhold til beregnet antall, plassering og forankringsdybde i bakvegg som beregnet spesifikt for hvert enkelt byggeprosjekt. I bakvegg av betong eller murverk må det forbores med 6,3 mm bor.

Ved montering på bakvegg av bygningsplater av kryssfiner eller OSB må disse ha vært beskyttet mot nedbør og være tørre når PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO monteres.
 


Vinklet skrue
Bruk en tolk som gir en innfesting med minst 30 grader for XFS 002. For betongskrue XFS 004 gjelder 20 grader. Vinduer og dører
For at fasadekledningen skal få en sikker innfesting, monteres en gjennomgående stender eller en vindus-/dørkarm rund vinduer og dører på fasaden.Hjørner
PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO monteres med overlapp i hjørner. Spikerlekten monteres trukket inn fra hjørnene i den underliggende konstruksjonen. Hvis det brukes liggende ytterpanel, kan to sammenføyde spikerlekter limes eller festes midlertidig mot isoleringen for å stabilisere hjørnet. Leverandører av kledningsplater har ofte løsninger med hjørneprofiler som monteres i henhold til deres anvisninger.Utvendig kledning

Utvendig kledning skal være uten åpne skjøter og helt tett mot inndrev av slagregn over hele fasaden. Festemidler til utvendig kledning skal ha korrosjonsbeskyttelse tilsvarende varmforsinket, rustfritt eller syrefast stål. Hvis det benyttes trekleding med hygroskopisk brannimpregnering må det etableres en migrasjonssperre mellom kledningen og spikerlekta.

Sikkerhet ved brann
Ved bruk av PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO skal det i hvert enkelt prosjekt vurderes og prosjekteres i forhold til krav om brannegenskaper til fasaden. I bygninger i brannklasse 2 og 3 må PAROC XRB 001 Brannlekt lekter benyttes.

Løsningen kan også brukes i himling ved montering fra undersiden. Kontroller underlagets bæreevne og utfør en uttrekksprøve hvis underlaget ikke er kjent. Hvis løsningen utsettes for høyt trykk og sugekrefter i passasjer der vindhastigheten akselererer lokalt, monteres neglelisten i forventet vindretning og vinklede fasadeskruer monteres vekselvis som vist nedenfor for å absorbere denne kraften. De vinklede fasadeskruene er plassert 100 mm på hver side av en horisontal fasadeskrue.

Dimensjonsverktøyet for PAROC ZEROfix kan brukes, og resultatene for Horisontal fasadeskrue indikerer kapasiteten begrenset av strekkfastheten til fasadeskruen, i underlaget og lekten ved spesifisert c / c-avstand mellom fasadeskruene L1. Installer isolasjonen med forskjøvede skjøter og bruk isolasjonsholder XFM 004 for underlag av tre og XFM 005 for betong. Anbefalt minimum innskruelengde for PAROC XSF 002 Fasadeskruetre er 48 mm.Forbor i betong med XFD 002 Betongbor. Vi anbefaler minimum 2 fester per isolasjonsplate 1200x600 mm i himlingen. Isolasjonen vil også understøttes av en lekte som vi anbefaler monteres med c / c 600 mm. PAROC XFS 004 Fasadeskrue for Betong forbores først med XFD 001 Betongbor med en diameter på 6,3 mm gjennom lekten, isolasjon og inn i underlaget. Minimum boredybde 40 mm ved innstilt dybde 35 mm, som er minimum.