Arbeidsanvisning Isolere yttervegger med Murplaten PAROC WAS 50

Murplaten PAROC WAS 50 er laget av ikke-brennbar steinull for isolering av eksisterende og nye ventilerte yttervegger. Produktet passer for isolering av vegger med teglfasade.
2018-03-25 
For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.
 

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

For at veggkonstruksjonen som helhet skal bli tilfredsstillende, er det avgjørende at de ulike konstruksjonsdelene fungerer optimalt sammen. Man bør for eksempel ikke begynne å varme opp bygningen før man har montert luft- og dampsperren. Grunnen til dette er at vanndamp kan transporteres gjennom konstruksjonen og kondensere mot det utvendige tettesjiktet. Montering av luft- og dampsperre, se separat anvisning. For vegger med lufttett konstruksjon av betong eller lettbetong, brukes det som regel ikke luft- og dampsperre.
 
Plater av steinull påvirkes i mye mindre grad av fukt. Steinull suger ikke vann kapillært og tar ikke opp fukt fra luften. Fukt som kan komme inn i yttersjiktet, f.eks. ved styrtregn i byggefasen, tørker raskt opp uten å skade isolasjonen. Dette betyr at murplaten kan være ubeskyttet mot vær og vind i kortere tid i byggefasen. 

En teglfasade gir bygningen et vakkert og tradisjonelt utseende. Vær klar over følgende ved utforming av teglvegger. En teglvegg absorberer vann – vannet kan til og med ta seg gjennom hele murverket. For å holde vannet borte fra isolasjonen, trengs en skikkelig ventilasjonsspalte. Spalten må være åpen i hele vegghøyden og være uten mørtelsøl. En teglfasade har mindre luftbevegelse i ventilasjonsspalten enn en fasade med trekledning. For å garantere riktig ventilasjon av konstruksjonen, bør du la hver tredje vertikale skjøt i det nest nederste teglsjiktet være åpen og spalten i overkant helt åpen. 

Konstruksjonstypen skal utformes slik at fukt utenfra kan ledes ut fra bygningen, noe som betyr at en konstruksjonsbeskyttelse bør monteres der reisverket er i tre. Fasadesystemet utenpå konstruksjonsbeskyttelsen bør være kapillærbrytende og drenerende. 

Murplatene monteres liggende mot konstruksjonsbeskyttelsen med tette skjøter. For vegger av betong eller lettbetong velges isolasjonsholdere som bores og slås fast. For vegger med trekonstruksjon brukes plastbrikke med skrue eller spiker. 4 stk. innfestinger per plate er passe for godt anlegg. Også murbinderne kan brukes til innfesting. Brikkene skal da være slisset slik at de kan trykkes på murbinderne og låse isolasjonen mot konstruksjonsbeskyttelsen. 

Fasadestein mures med luftspalte mot isolasjonen på min. 30 mm. Luftspalten er til for at fukt kan ventileres bort og at inntrengende vann skal kunne ledes bort. Minst hver fjerde ståfuge i det andre teglskiftet skal være åpen. 

Vannavledning anordnes ved hjelp av plate, folie eller papp ved vinduer, dører og sokkel. Vannavlederen monteres før den ytre isolasjonen og dras opp minst 80 mm over isolasjonsplatens underkant på innsiden av denne, og forsegles mot konstruksjonsbeskyttelsen med en bestandig fugemasse som er egnet til formålet. Den første isolasjonsraden monteres med en liten avstand fra grunnen, ca. 10 mm, for at det ikke skal ligge igjen vann i isolasjonen.