Arbeidsanvisning Isolere med PAROC PROOF Kondensisolasjon

PAROC ROBSTER 50 kan, i kombinasjon med ROB 80 Takboard og ROBSTER 60, med sin høye trykkbelastningsevne også brukes som kondensisolasjon. Med et stort fukttilskudd innendørs i årets kalde periode øker den relative fuktigheten, og derfor bør kondensrisikoen vurderes i hvert enkelte tilfelle.

2018-04-09

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

PROOF Kondensisolasjon legges på underlag i form av bærende konstruksjoner av profilert stålplate.

Følg reglene for beskyttelse nøye. Begrens gangtrafikk på isolasjonen under monteringsarbeidet. I områder med mye gangtrafikk legges landganger. Enten med lastfordelende plater i byggeperioden eller permanent som opphevede gangbroer. Skadde materialer byttes ut før det ytre tettesjiktet monteres. Plateprofiler skal være rensket for snø, spon og lignende.

Våre anbefalinger om åpningsmål er av arbeidsmiljøårsaker basert på sikkerheten i forbindelse med montering av våre produkter på trapesprofilert plate. 

Kondensisolasjon på stålplateprofiler
 Produkt Åpningsmål mm  Profiltoppene mm 
 20 mm PAROC ROB 80 + 30 mm PAROC ROBSTER 50  170  80
 20 mm PAROC ROB 80 + 2x30 mm PAROC ROBSTER 50  220  80
 50 mm PAROC ROBSTER 60  240  80
 20 mm PAROC ROB 80 + 50 mm PAROC ROBSTER 60  260  80

Vær alltid forsiktig i forbindelse med installasjon av det nedre laget. Gå på profiltoppene for å unngå gjennomtråkking i forbindelse med legging. Anbefalingen gjelder ved normal legging, som innebærer at plateskjøter kan plasseres mellom profiltoppene. Ved profiltoppbredder som er større enn de som er angitt i tabellen, legges plateskjøten alltid over profiltopp. 

Våre takprodukter leveres på miljøpall med støtte av steinull beregnet for håndtering med løftegaffel eller løft med stropper. Fordel pallene på taket iht. målavviket på palleetiketten. Pallens utforming krever plant underlag. Emballasjen består av strekkfilm som tillater lagring utendørs uten tildekking.

Transport av isolasjonen på taket kan gjøres med sekketralle e.l. Utleggingsarbeidet kan gjøres med høygaffel. Isolasjonen skjæres til med rettholt og kniv eller sages med håndsag. Senere hulltaking gjøres med kniv. 

Ved montering av PAROC ROBSTER 50 og 60 skal langsiden (1800 mm) legges på tvers av lengderetningen til profiltoppene. Kortsiden (1200 mm) på det nedre laget skjøtes så langt som mulig over profiltoppen med mindre annet er angitt. Vær forsiktig i forbindelse med legging av det nedre laget med PAROC ROBSTER. Gå alltid på profiltoppene for å unngå gjennomtråkking. Ved isolering i flere lag forskyves skjøtene mellom isolasjonslagene.

På grunn av vindbelastning og andre krefter som påvirker konstruksjonen, skal tettesjikt og isolasjon forankres fortløpende i underlaget i henhold til tettesjiktleverandørens anvisninger. Dekk til utlagt isolasjon og åpnede paller for kvelden. Unngå utlegging ved nedbør så langt det lar seg gjøre. Eventuell fukt tørker ut sakte fordi steinullen er diffusjonsåpen, men dette kommer også an på takets størrelse og tettesjiktets dampgjennomtrengelighet.