Arbeidsanvisning Isolere med PAROC Løsull

Isoleringsarbeidet og forberedelsene skal gjøres slik at man sikrer en god langsiktig isoleringsfunksjon og unngår risiko for fukt- og råteskader.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

Disse anvisningene gjelder for blåst løsullisolasjon på horisontale eller opp til 30◦ hellende åpne bjelkelag. Isoleringsarbeidet og forberedelsene skal gjøres slik at man sikrer en god langsiktig isoleringsfunksjon og unngår risiko for fukt- og råteskader. 

1 Generelt

a. Isolasjonstykkelsen skal være minst 145 mm og installeres med en tetthet som angitt nedenfor basert på CE-sertifikat 0809-CPR-1014 og 0809-CPR-1112.  

b. I forbindelse med installasjonen skal den bestilte tykkelsen økes med minst 5 % for å kompensere for fremtidige setninger. Ved bestilte tykkelser på mer enn 600 mm anbefales 10 %. 

c. Rommet som skal isoleres, skal være inspeksjonsbart. Med inspeksjonsbart menes at bjelkelaget kan bedømmes i sin helhet og at egenkontroll kan utføres av isoleringsentreprenøren.

2 Forberedelser

a. Før isolasjonen blåses på plass, skal følgende arbeid være utført. Gangbaner bygges mellom oppstigningsluken og yttertaksluken samt til renseluker, ekspansjonskar eller andre installasjoner som krever tilsyn. Sarg rundt loftsluke, renseluker og øvrige partier som krever avstengere, bygges av stabilt og bestandig materiale. Gangbane med bredde over 500 mm og sargkant anordnes minst 50 mm over ferdigblåst flate.

b. Mengden ventilasjonsåpninger og plasseringen av disse kan variere innen vide grenser for ulike objekter. Et åpningsareale på 0,1 m2 per 100 m2 flate er en god rettesnor. Åpningene skal imidlertid være anordnet slik at de bidrar til å hindre utvikling av skader grunnet fukt. Ved nyproduksjon er dette konstruktørens ansvar, men det skal kontrolleres at loftventilasjonsløsningen ikke påvirker isoleringsfunksjonen. Det skal kontrolleres at luft ikke kan ledes inn i isolasjonen eller ned mot isolasjonen med høy anblåsingshastighet. 

c. Ved ventilasjon ved takfoten skal ventilasjonsluften ledes forbi isolasjonen og opp langs taket. For å hindre omflytting av isolasjonen, skal vindavledere avsluttes minst 150 mm over ferdigblåst flate. Hvis takfoten er utformet som forhøyet veggliv eller sarg, skal denne avsluttes ca. 500 mm over ferdigblåst flate. 

d. Vindavledere og sarger skal være utformet slik at kald luft ikke kan ledes inn i isolasjonen og forringe isoleringsfunksjonen. Vindavledere skal være av bestandig materiale og monteres på en betryggende måte.

e. Hvis ventilasjon ikke anordnes ved takfot, men utføres med nødvendig ventilasjon av loftsbjelkelaget med gavlventiler, møneventiler eller lignende, skal det sikres at takfoten er tett, slik at kald luft ikke kan komme inn i isolasjonen.

f. Loftsbjelkelaget skal være så tett at fuktig inneluft ikke forårsaker skader på loftet. Det er spesielt viktig å tette rundt gjennomføringer i bjelkelaget. Også loftsluken må lukke tett. 

g. I forbindelse med isoleringsarbeid om vinteren, øker risikoen for kondens pga. byggfukt i konstruksjonsdeler som betongplate og konstruksjonsvirke. For å minimere skader av denne kondenseringen, kan man installere et provisorisk avtrekkssystem som skaper et undertrykk over klimaskjermen og loftsbjelkelaget. Da hindrer man at fuktig luft trenger opp på loftsbjelkelaget og kondenserer. Ved oppvarming innendørs skal temperaturen økes gradvis i etapper med start fra 5–10 grader, slik at byggfukten kan drives sakte ut. 

h. Spotlys som bryter tettesjiktet bør unngås. Legg i stedet et installasjonssjikt der disse kan plasseres, og bruk lavenergialternativer som genererer mindre varme. Vær klar over at tettesjiktet må tåle temperaturen som et spotlys genererer.

i. Luftekanaler, vannrør og andre installasjoner i eller på bjelkelaget skal isoleres iht. kravene som gjelder for den aktuelle installasjonen og inspiseres før blåsing. Hvis installasjonene kan isoleres med den aktuelle løsullisolasjonen, skal den ansvarlige konstruktøren angi hvordan kanaler, rør osv. skal trekkes for at disse skal oppnå riktig isolasjonstykkelse med hensyn til bl.a. dimensjonerende temperatur, hindrende konstruksjonselementer og bestilt isolasjonstykkelse av løsullisolasjon.

j. Før ettersisolering skal bjelkelaget renskes for materialer, f.eks. bord og takpanner, som hindrer arbeidet og forringer isoleringsfunksjonen. Eksisterende isolasjon av f.eks. sagspon avrettes hvis overflaten er ujevn. Det må ikke forekomme hulrom mellom gammel isolasjon og bjelkelaget. Ettersisoleringen reduserer temperaturen på loftet, noe som kan gjøre at enkelte VVS-installasjoner krever forbedret isolering.

k. Hvis bjelkelaget heller mer enn 15 og mindre enn 30 grader, skal det sikres at løsullen ikke sklir nedover. Dette kan f.eks. skje ved at lektene legges over plastfolien. Alternativt kan man sette tverrstendere annenhver meter mellom takstolene, eller man kan montere en tynn steinullsplate i bunnen på fakket.  

3 Isoleringsarbeidet

a. Før isoleringsarbeidet starter, skal isoleringsentreprenøren inspisere bjelkelaget for å se om forberedelsene iht. avsnitt 2 er utført på riktig måte. Hvis de ikke er det, skal han påpeke dette overfor den ansvarlige samt vente med å isolere bjelkelaget til feilene er rettet opp. 

b. Isoleringsarbeidet skal utføres med maskin som egner seg for PAROC® løsull. 

c. Isoleringsentreprenøren kontrollerer fortløpende tettheten under arbeidet. Dette gjøres ved å sammenligne det faktiske sekkeforbruket med det teoretisk beregnede, som vist i punkt 9 nedenfor. Isoleringsentreprenøren sørger for at isolasjonen ikke dekker til eksisterende loftventilasjonsåpninger. 

d. Tykkelsen bestemmes fortløpende gjennom kontroll med målepinne eller flukting. Middeltykkelsen skal tilsvare den bestilte tykkelsen inkludert setningspåslaget, og minimumstykkelsen må ikke være mer enn 30 mm mindre. Ved isoleringstykkelser over 450 mm og ujevne underlag tillates maksimalt ±10 % på 10 % av bjelkelagsflaten.  

4 Etterarbeid

a. Isoleringsentreprenøren dokumenterer isoleringsarbeidet. Dokumentet skal være signert av den ansvarlige installatøren som deretter tar ansvar for at isolasjonen har riktig tetthet og for at isoleringsarbeidet for øvrig oppfyller de gjeldende kravene. Dokumentet overleveres til bestilleren. I punkt 9 nedenfor er et eksempel på installasjonsprotokoll.

b. Isoleringsentreprenøren kan sette opp et skilt om at isolasjonen ikke må røres. Skiltet settes opp på sargen til loftsluken eller på et annet godt synlig sted.

5 Ansvarsfordeling

Isoleringsentreprenøren har alltid ansvaret for det som står i følgende avsnitt:

1_Generelt
3_Isoleringsarbeidet
4_Etterarbeidet

Byggentreprenøren har ansvaret for Forberedelser i avsnitt 2 hvis ikke annet er avtalt.

Isoleringsentreprenøren kan også påta seg å utføre og stå ansvarlig for arbeidet som er beskrevet i avsnitt 2 Forberedelser. Selv om dette ikke inngår i forpliktelsen, skal isoleringsentreprenøren likevel granske bjelkelaget og vurdere om isoleringsarbeidet kan utføres. Ved feil som kan føre til nedsatt isoleringsfunksjon eller fukt- og råteskader, skal isoleringsentreprenøren avvente arbeidet til manglene er utbedret.

6 Materialspesifikasjon 

Horisontale bjelkelag og svakt hellende inspiserbare bjelkelag opp til 30◦ 

Produkt; PAROC BLT 1, BLT 9 og XIL 002 

 Egenskap  Ytelse

Harmonisert teknisk spesifikasjon,

testmetode eller egen anvisning 

 Deklarert varmekonduktivitet  0,041 W/mK
For BLT 1 også 0,042 W/mK
 EN 14064:2010 (EN 14064-1)
 Setningspåslag/
Setningsklasse
 < 5 % (S2)  EN 14064:2010 (EN 14064-1)
 Brannklassifisering  Euroklasse A1  EN 14064:2010 (EN 14064-1)

 Laveste sekkevekt samt maksimalt

avvik oppover.

 15 kg + 1 kg  Egen deklarering
 Kritisk relativ fuktighet  95 %  SP-metode 2899 

7 Kritisk fukttilstand 

Tester som er utført av SP, iht. SP-metode 2899, viser at PAROC løsull tilfredsstiller kravene for klasse 0 – ingen påvekst på materialet, ved 95–100 % relativ fuktighet. 

8 Materialforbruk

Åpne bjelkelag 0–30 grader

PAROC BLT 1 med deklarert varmekonduktivitet 0,042 W/mK

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W
Rmin – Rmax

Deklarert tykkelse
dD mm
 Minimum installert tykkelse
di mm
 Minimum overflatevekt
kg/m2
Minste antall sekker 
per m2 
3,6 150 158 4,2 0,3
4,8 200 210  5,6  0,4
7,3  300  315 8,4 0,6
9,5 400  420 11,2 0,7
11,9 500  525 14,0 0,9
14,3 600 630 16,8  1,1 
16,7 700 770 19,6  1,4
19,1  800  880  22,4  1,5
21,4  900  990  25,2  1,7 
22,6 1000  1045  26,6 1,8 


PAROC BLT 1 med deklarert varmekonduktivitet 0,041 W/mK

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W 
Rmin – Rmax
Deklarert tykkelse
dD mm
Minimum installert tykkelse
di mm
Minimum overflatevekt
kg/m2 
Minste antall sekker 
per m2 
3,7 150  158 4,5 0,3
4,9 200 210 6,0 0,4
7,3 300 315 9,0 0,6
9,8 400 420 12,0 0,8
14,6 600 630 18,0 1,2
17,1 700 770 21,0 1,4
19,5 800 880 24,0 1,6
22,0 900 990 27,0 1,8
23,2 950 1045 28,5 1,9

Åpne bjelkelag 0–30 grader

PAROC BLT 9 och XIL 002 med deklarert varmekonduktivitet 0,041 W/mK

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W
Rmin – Rmax
Deklarert tykkelse
dD mm
Minimum installert tykkelse
di mm
Minimum overflatevekt
kg/m2
Minste antall sekker 
per m2
3,7  150 158 6,0 0,4
4,9 200 210 8,0 0,5
7,3 300 315 12,0 0,8
9,8 400 420 16,0 1,1
12,2 500 525 20,0 1,3
14,6 600 630 24,0 1,6
17,1 700 770 28,0 1,9
19,5 800 880 32,0 2,1
22,0 900 990 36,0 2,4
23,2 950 1045 38,0 2,5

 

9 Installasjonsprotokoll

Laste ned Installasjonsprotokoll

 

Disse anvisningene gjelder først og fremst nyproduksjon av bygninger og omfatter horisontale og vertikale lukkede rom. Isoleringsarbeidet og forberedelsene skal gjøres slik at man sikrer en god langsiktig isoleringsfunksjon og unngår risiko for fukt- og råteskader.

1 Generelt

a. For å garantere god utfylling, må det ikke forekomme rørtrekkinger, tverrstendere e.l. i isolasjonen. Enkelte gjennomføringer, slik som avtrekkskanaler, med diameter ≤ 250 mm som går gjennom isolasjonen, kan aksepteres hvis det er liten risiko for dårlig utfylling. 

b. Isolasjonstykkelsen bør være minst 145 mm, og maksimal tykkelse fremgår av punkt 8 nedenfor. Isolasjonens tetthet skal være så høy at risikoen for setninger blir minimal. Fakkene bør være minst 200 mm brede. Smalere fakk kan i stedet isoleres med plateisolasjon. 

c. Minste installerte tetthet for ulike hellinger og applikasjoner med deklarert varmeledningsevne er angitt nedenfor og er basert på CE-sertifikat 0809-CPR-1014 og 0809-CPR-1112.    

2 Forberedelser

a. Før isolasjonen blåses på plass, skal følgende arbeid være utført. På konstruksjonens innside skal det være et lufttett sjikt (f.eks. plastfolie) og ved vertikale konstruksjoner et glasspanel c 400 mm eller tettere. Den indre ytterkledningen kan være oppsatt på de delene som kan inspiseres ovenfra. Øvrige deler av konstruksjonen skal bare ha gjennomskinnelig plastfolie og gasspanel. Slik kan utfyllingen kontrolleres av installatøren mens arbeidet pågår. 

b. Spotlys som bryter tettesjiktet bør unngås. Legg i stedet et installasjonssjikt der disse kan plasseres, og bruk lavenergialternativer som genererer mindre varme. Vær klar over at tettesjiktet må tåle temperaturene som genereres av spotlysene. 

c. Tettesjiktet skal tilfredsstille gjeldende krav og monteres slik at fuktig inneluft ikke kan forårsake skader på konstruksjonen. Hvis man må ta hull i tettesjiktet, må disse tettes nøye med aldersbestandig materiale. 

d. I forbindelse med isoleringsarbeid e om vinteren, øker risikoen for kondens pga. byggfukt i konstruksjonsdeler som betongplate og konstruksjonsvirke. For å minimere slike kondensskader, kan man installere et provisorisk avtrekkssystem som skaper et undertrykk over klimaskjermen. Da hindrer man at fuktig luft trenger gjennom konstruksjoner og kondenserer. Ved oppvarming innendørs skal temperaturen økes gradvis i etapper med start fra 5–10 grader, slik at byggfukten kan drives sakte ut.

e. Fakkene bør være utformet slik at isolasjonen ikke kan forflytte seg mellom tilstøtende fakk. Hvis dette ikke er mulig, er det viktig at fakkene suksessivt isoleres sidelengs, for å unngå at isolasjonen forflyttes til tilstøtende fakk.

f. Rommet som skal isoleres, skal være tilgjengelig for installatøren. Isolasjonen fylles på ovenfra i én operasjon, eller ved å ta hull i tettesjiktet. 

g. Hvis fakkene er større enn 3 m, kan det bli nødvendig å isolere i etapper. Ved store fakklengder deles isolasjonsfakkene inn i maks. lengder à 16 m.

h. Takfotsventilasjon skal ledes forbi isolasjonen og opp langs taket. Ved mangelfullt utførte ventilasjonsanordninger kan luft ledes inn i isolasjonen, noe som kan resultere i kraftig forringese isoleringsfunksjon. Vindsperren må tåle trykket fra løsullisolasjonen slik at ventilasjonsåpningene ikke blokkeres.

i. Ved uventilerte takkonstruksjoner er det viktig at det ikke finnes byggfukt i konstruksjonen og at det ikke tilføres fukt i forbindelse med blåsingen. 

3 Isoleringsarbeidet

a. Før isoleringsarbeidet starter, skal isoleringsentreprenøren inspisere rommet for å se om forberedelsene er utført på riktig måte. Hvis de ikke er det, skal han påpeke dette overfor den ansvarlige samt vente med å isolere rommet til feilene er rettet opp.

b. Isoleringsarbeidet skal utføres med maskin som egner seg for PAROC® løsull. Ved vertikale konstruksjoner skal isoleringsslangen føres ned i bunnen av fakket, og den skal trykkes opp av seg selv, med en viss motstand, etter hvert som fakket fylles med isolasjon. Slangen skal altså bare styres sideveis slik at man oppnår god utfylling.

c. Isoleringsentreprenøren kontrollerer fortløpende tettheten under arbeidet. Dette gjøres ved å sammenligne det faktiske materialforbruket med det teoretisk beregnede, som vist i punkt 9 nedenfor. Ved oppstart gjøres det alltid en tidlig avstemming, slik at man kan korrigere. Avstemming gjøres også ved naturlige konstruksjonsavgrensninger. Gjennom regelmessige inspeksjoner sørger isoleringsentreprenøren for at det ikke dannes gjennomgående luftlommer.

4 Etterarbeid

a. Isoleringsentreprenøren dokumenterer isoleringsarbeidet. Dokumentet skal være signert av den ansvarlige installatøren som deretter tar ansvar for at isolasjonen har riktig tetthet og for at isoleringsarbeidet for øvrig oppfyller de gjeldende kravene. Dokumentet overleveres til bestilleren. Nedenfor er et eksempel på installasjonsprotokoll.

5 Ansvarsfordeling

Isoleringsentreprenøren har alltid ansvaret for det som står i følgende avsnitt:
1_Generelt
3_Isoleringsarbeidet
4_Etterarbeidet Byggentreprenøren har ansvaret for Forberedelser i avsnitt 2 hvis ikke annet er avtalt.  Isoleringsentreprenøren kan også påta seg å utføre og stå ansvarlig for arbeidet som er beskrevet i avsnitt 2 Forberedelser. Selv om dette ikke inngår i forpliktelsen, skal isoleringsentreprenøren likevel granske konstruksjonen og vurdere om isoleringsarbeidet kan utføres. Ved feil som kan føre til nedsatt isoleringsfunksjon eller fukt- og råteskader, skal isoleringsentreprenøren avvente arbeidet til manglene er utbedret.

6 Materialspesifikasjon 

Lukkede rom opp til 90° fra horisontalplanet Produkt; PAROC BLT 1, BLT 9 og XIL 002

 Egenskap  Ytelse

Harmonisert teknisk spesifikasjon,
testmetode eller egen anvisning

Deklarert varmekonduktivitet  0,038, 0,036 og 0,034 W/mK  EN 14064:2010 (EN 14064-1)
Setningspåslag/setningsklasse  < 1 % (S1)  EN 14064:2010 (EN 14064-1)
 Installert tetthet.  Se nedenstående tabeller  EN 14064:2010 (EN 14064-1)
 Brannklassifisering  Euroklasse A1  EN 14064:2010 (EN 14064-1)
 Laveste sekkevekt samt maksimalt avvik oppover  15 kg + 1 kg  Egen deklarering
 Kritisk relativ fuktighet   95 %  SP-metode 2899

 

7 Kritisk fukttilstand 

Tester som er utført av SP, iht. SP-metode 2899, viser at PAROC løsull tilfredsstiller kravene for klasse 0 – ingen påvekst på materialet, ved 95–100 % relativ fuktighet. 

8 Materialforbruk

PAROC BLT 1 med deklarert lambda 0,038 W/mK *) se anm. nedenfor

Helling 0–25 grader med installert tetthet ≥ 35 kg/m3 

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W
Rmin – Rmax
Deklarert tykkelse dD mm Minste antall sekker per m2
3,8 145 0,3
5,1 195 0,5
6,3 240 0,6
7,9 300 0,7
10,5 400 0,9
13,2 500 1,2
15,8 600 1,4

Anm.) Ved isolering av lukkede rom med 0–25 graders helling brukes minimum 45 kg/m3 ved isolering nedenfra for å unngå uønskede luftbevegelser. Alternativet med 35 kg/m3 er utarbeidet der god utfyllingsgrad kan sikres og utføres med andre arbeidsmetoder og ved fakklengder som overstiger 10 meter.  

PAROC BLT 1 med deklarert lambda 0,036 W/mK 

Helling 0–45 grader med installert tetthet ≥ 45 kg/m3

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W
Rmin – Rmax
Deklarert tykkelse dD mm Minste antall sekker per m2
4,0 145 0,4
5,4 195 0,6
6,7 240 0,7
8,3 300 0,9
11,1 400 1,2
13,9 500 1,5
16,7 600 1,8

PAROC BLT 1 med deklarert lambda 0,036 W/mK 

Helling 45–90 grader med installert tetthet ≥ 47 kg/m3

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W
Rmin – Rmax
Deklarert tykkelse dD mm  Minste antall sekker per m2
4,0  145 0,5
5,4 195 0,6
6,7 240 0,8
8,3 300 0,9
11,1 400 1,3
13,9 500 1,6
16,7 600 1,9


PAROC BLT 1 med deklarert lambda 0,034 W/mK

Helling 45–90 grader med installert tetthet ≥ 65 kg/m3

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W
Rmin – Rmax
 Deklarert tykkelse dD mm  Minste antall sekker per m2
4,3 145 0,6
5,7 195 0,8
7,1 240 1,0
8,8 300 1,3
11,8 400 1,7
1,7 500 2,2
17,7 600 2,6


PAROC BLT 9 med deklarert lambda 0,038 W/mK 

Helling 0–45 grader med installert tetthet ≥ 60 kg/m3

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W
Rmin – Rmax
Deklarert tykkelse dD mm Minste antall sekker per m2
3,9 145 0,6
5,1 195 0,8
6,4 240 1,0
7,9 300 1,2
10,5 400 1,6
13,2 500 2,0
15,8 600 2,4

PAROC BLT 9 med deklarert lambda 0,038 W/mK.

Helling 45–90 grader med installert tetthet ≥ 70 kg/m3

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W
Rmin – Rmax
 Deklarert tykkelse dD mm  Minste antall sekker per m2
4,3 145 0,7
5,7 195 0,9
7,1 240 1,1
8,8 300 1,4
11,8 400 1,9
14,7 500 2,3
17,7 600 2,8


PAROC XIL 002 med deklarert lambda 0,036 W/mK

Helling 0–45 grader med installert tetthet ≥ 60 kg/m3

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W
Rmin – Rmax
Deklarert tykkelse dD mm Minste antall sekker per m2
4,0 145 0,6
5,4 195 0,8
6,7 240 1,0
8,3 300 1,2
11,1 400 1,6
13,9 500 2,0
16,7 600 2,4


PAROC XIL 002 med deklarert lambda 0,036 W/mK

Helling 45–90 grader med installert tetthet ≥ 70 kg/m3

Deklarert varmemotstand
RD m2K/W
Rmin – Rmax
Deklarert tykkelse dD mm Minste antall sekker per m2
4,0 145 0,6
5,4 195 0,8
6,7 240 1,0
8,3 300 1,2
11,1 400 1,6
13,9 500 2,0
16,7 600 2,4

9 Installasjonsprotokoll

Laste ned Installasjonsprotokoll