Arbeidsanvisning Isolere med PAROC PROOF Platesystem og PAROC Air

PAROC PROOF Platesystem er utviklet som varmeisolering for lavthellende tak. Systemet består av ROS 30 Underplate og ROBSTER 60 og ROB 80 Takboard.

 

 

2018-04-09

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.
 

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

PAROC PROOF Platesystem kan legges på underlag i form av bærende konstruksjoner av profilert stålplate eller på betongkonstruksjoner som f.eks. TT-kassett eller HDF-bjelkelag. Takkonstruksjonens fall skal gjøres i den bærende konstruksjonen.

Følg reglene for beskyttelse nøye. Begrens gangtrafikk på isolasjonen under monteringsarbeidet. I områder med mye gangtrafikk legges landganger. Enten med lastfordelende plater i byggeperioden eller permanent som opphevede gangbroer. Skadde materialer byttes ut før det ytre tettesjiktet monteres. 

Plateprofiler skal være rensket for snø, spon og lignende. Vann og snø på betongbjelkelag skal fjernes før isolasjonen legges ut. Jevnheten ved betongbjelkelag skal minst tilsvare strøket betong. Ujevnheter og høydeforskjeller i underlaget avrettes. 

Våre anbefalinger om åpningsmål er av arbeidsmiljøårsaker basert på sikkerheten i forbindelse med montering av våre produkter på trapesprofilert plate.

UNDERLAGSPLATE PÅ STÅLPLATEPROFILER
Produkt Åpningsmål mm

Profiltoppene mm

50 mm PAROC ROS 30 170  115 
30 mm PAROC ROBSTER 50 200 115
30 mm PAROC ROBSTER 60 230 70
50 mm PAROC ROBSTER 60 260 70

 a = Åpningsmål

 b = Profiltoppene

 

Vær alltid forsiktig i forbindelse med installasjon av det nedre laget. Gå på profiltoppene for å unngå gjennomtråkking i forbindelse med legging. Anbefalingen gjelder ved normal legging, som innebærer at plateskjøter kan plasseres mellom profiltoppene. Ved mindre enn angitte profiltoppbredder legges plateskjøtene alltid over profiltoppen.

Det skal brukes luft- og dampsperre ved alle typer lavthellende tak. Luft- og dampsperren plasseres for best resultat inntrukket i isoleringssjiktet maks. 1/3 inn i konstruksjonen regnet fra den varme siden, uansett underlag. Skjøter skal tapes både i lengderetning og på tvers og utføres med minst 200 mm overlapping. På underlag av trapesprofilert stålplate legges skjøten over profiltoppen. Mot vertikale flater dras luft- og dampsperren opp og festes med dobbeltsidig tape. Skader i form av hull skal dekkes med ny luft- og dampsperre, mens rifter repareres med godkjent og aldersbestandig tape. Se separat anvisning for flere detaljer.

Våre takprodukter leveres på miljøpall med støtte av steinull beregnet for håndtering med løftegaffel eller løft med stropper. Fordel pallene på taket iht. målavviket på palleetiketten. Pallens utforming krever plant underlag. Emballasjen består av strekkfilm som tillater lagring utendørs uten tildekking. 

MONTERING
Transport av isolasjonen på taket kan gjøres med sekketralle e.l. Utleggingsarbeidet kan gjøres med høygaffel. Isolasjonen skjæres til med rettholt og kniv eller sages med håndsag. Senere hulltaking gjøres med kniv. Takfall og rennedalskile legges ut iht. separat anvisning.

BÆRENDE UNDERLAG AV STÅLPLATE
PAROC Robster 50 eller 60 Stålunderlagsplate eller PAROC ROS 30 Underplate legges med lengderetningen på tvers over profiltoppene. Vær nøye så det ikke oppstår gliper mellom platene eller i overganger. Unngå at 4 hjørner møtes. Rull ut luft- og dampsperren, og tape skjøtene. Legg ut et eller flere lag av PAROC ROS 30 Underplate. Skjøtene forskyves mellom isolasjonslagene. Ved to eller flere isolasjonssjikt legges disse ut umiddelbart etter hverandre. Avslutt med å legge det øverst isolasjonslaget, PAROC ROB 80 Takboard.

TETTESJIKT
På grunn av vindbelastning og andre krefter som påvirker konstruksjonen, skal tettesjikt og isolasjon forankres fortløpende i underlaget i henhold til tettesjiktleverandørens anvisninger.

TILDEKKING OG NEDBØR
Dekk til utlagt isolasjon og åpnede paller for kvelden. Unngå utlegging ved nedbør så langt det lar seg gjøre. Eventuell fukt tørker ut sakte fordi steinullen er diffusjonsåpen, men dette kommer også an på takets størrelse og tettesjiktets dampgjennomtrengelighet.

BÆRENDE UNDERLAG AV BETONG ELLER TRE
Rull ut luft- og dampsperren, og tape skjøtene. Legg ut et eller flere lag av PAROC ROS 30 Underplate. Skjøtene forskyves mellom isolasjonslagene. Ved to eller flere isolasjonssjikt legges disse ut umiddelbart etter hverandre. Avslutt med å legge det øverste isolasjonssjiktet PAROC ROB 80 Takboard.

TETTESJIKT
På grunn av vindbelastning og andre krefter som påvirker konstruksjonen, skal tettesjikt og isolasjon forankres fortløpende i underlaget i henhold til tettesjiktleverandørens anvisninger.

TILDEKKING OG NEDBØR
Dekk til utlagt isolasjon og åpnede paller for kvelden. Unngå utlegging ved nedbør så langt det lar seg gjøre. Eventuell fukt tørker ut sakte fordi steinullen er diffusjonsåpen, men dette kommer også an på takets størrelse og tettesjiktets dampgjennomtrengelighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLASJON AV SPORET ISOLASJON 

Det nedenstående gjelder bare montering av PAROC ROS 30g Underplate Air, som er utstyrt med et sporsystem. Dels i form av sporene som finnes i platen ved leveranse, dels i form av de tverrgående kanalene som skjæres opp i isolasjonen under leggingen. Platene legges med sporene opp i fallretningen. Under monteringen er sporene synlige for enklere tilpasning i skjøtene. Forbindelseskanaler skjæres ved hindringer som takvinduer eller brannluker. Hindringene bryter sporene, men forbindelsen sideveis gjør at luften kan passere. På store tak, i flere seksjoner, skal det også skjæres tverrgående kanaler i rennedalene, slik at luftstrømmen kan balanseres over hele takflaten. 20 mm PAROC ROB 80 Takboard legges over den sporede overflaten. Under montering av tettesjiktet skal det monteres ventilasjonshetter som skaper et undertrykk, over de tverrgående sporene. 

VENTILASJONSHETTER
Velg PAROC XVR 001 eller PAROC XVR 002 Takventilator med høyde 400 mm og diameter Ø 100 mm.

LUFT INN
Luftinntak anordnes enten gjennom ventilasjonshetter som plasseres ca. 1 meter fra sargkant med c/c-avstand i lengderetning 10–12 m eller gjennom åpninger i sargen. 

LUFT UT
Ventilasjonshetter plasseres i møne. Et tverrgående spor, 100 mm bredt og 20 mm dypt, skjæres i isolasjonen langs mønet. Ventilasjonshetter legges over dette sporet hver 6–8 m. Under hetten tas det hull i takboardet med Ø 100 mm, for kontakt med sporene. 

PASSERE HINDRINGER

Tverrgående spor utføres også nedenfor hindringer, slik at luften kan passere ved siden av. Disse sporene gjøres også 100 mm brede og 20 mm dype.