Saken mot Hunton er avgjort: Forbyr påstander om klimaytelser.

13 apr 2022
Den svenske Patent- og markedsoverdomstolen opprettholder dommen mot Hunton AB og Hunton AS for utilbørlig markedsføring om produktenes klimaytelse. Hunton anket i fjor to punkter i Patent- og markedsdomstolens dom knyttet til en stevningssøknad fra bransjeforeningen Swedisol. Anken er avvist.

– Vi beklager at denne saken ikke kunne løses på annen måte, men uriktig og villedende markedsføring er alvorlig. Man må kunne stole på markedsføringen fra byggebransjens aktører, ikke minst når det gjelder en så viktig sak som klimapåvirkning, sier Veronica Koutny Sochman, adm.dir. i Swedisol.

Patent- og markedsoverdomstolen kunngjorde i dag at dommen mot Hunton AB og Hunton AS angående utilbørlig markedsføring, opprettholdes, med den begrunnelse at markedsføringen er uriktig og villedende. Huntons markedsføring formidler at trefiber- og celluloseisolasjon bidrar til reduserte klimagassutslipp, noe som ikke kan underbygges, ifølge kjennelsen.

Under rettssaken uttalte eksperter seg om hvordan Huntons påstander er uriktige og villedende. Blant annet sa bærekrafteksperten Magnus Hedenmark at «treprodukter i beste fall kan være klimanøytrale, men ikke klimapositive. Det foreligger dessuten ny forskning som stiller spørsmålstegn ved miljø- og klimaytelsen i dagens skogbruk.»

– Den gjennomsnittlige forbrukeren kan ikke forventes å ha inngående kunnskaper om byggevarenes påvirkning på miljøet og klimaet, eller om andre sentrale kvalitetsaspekter som brannsikring eller fuktegenskaper. Det er derfor viktig at byggebransjens aktører bare formidler godt dokumenterte påstander i markedsføringen, sier Veronica Koutny Sochman, adm.dir. i Swedisol.

Domstolen fastslår blant annet at Hunton vil bli ilagt en bot på én million kroner hvis de bruker påstanden om at «Huntons byggeløsninger bidrar til mindre utslipp av klimagasser» i markedsføringen av trefiber- og celluloseisolasjonsmaterialer.

Dommen, inkludert alle påstandene som Hunton nå forbys å bruke, kan leses i sin helhet under «Relatert materiale» nedenfor.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Veronica Koutny Sochman, adm. dir. Swedisol. 
veronica.sochman@swedisol.se, 070-176 14 01

Relatert materiale

Kobling til dommen i Patent- og markedsoverdomstolen >

Kobling til dommen i Patent- og markedsdomstolen >

 

Fakta: Den juridiske prosessen og Huntons markedsføringspåstander

I mai 2018 leverte Swedisol inn en stevningssøknad mot Hunton AB og Hunton AS. Selskapenes påstander om produktenes egenskaper ble vurdert til å være uriktige og av en slik karakter at de påvirker den gjennomsnittlige forbrukerens evne til å ta velbegrunnede forretningsbeslutninger. Dermed er de utilbørlige etter markedsføringsloven.

Før stevningssøknaden ble levert, forsøkte Swedisol å få til en utenomrettslig løsning. Swedisol hadde ved en rekke anledninger oppfordret Hunton til å stoppe den aktuelle markedsføringen og opplyst om at bransjeforeningen ellers ville måtte gå til rettslige skritt.

Ifølge Patent- og markedsdomstolens dom fra høsten 2020 vil Hunton bli ilagt en bot på to millioner kroner hvis de fortsetter å bruke nedenstående påstander i markedsføringen av isolasjonsmaterialer av trefiber eller cellulose.

Dommen ble anket når det gjaldt de to førstnevnte påstandene nedenfor (Ý). Forbudet mot å bruke disse påstandene er nå opprettholdt også av Patent- og markedsoverdomstolen.

 

Forbudte markedsføringspåstander

Miljø- og klimapåvirkning samt helserelatert ytelse

* «Ved å bruke Hunton Nativo trefiberisolasjon bidrar du til å redusere utslipp av CO2 og andre klimagasser»

* «Huntons byggløsninger bidrar til mindre utslipp av klimagasser»

«Hunton Nativo trefiberisolasjon er en miljøvennlig isolasjon»

«Det naturlige og miljøvennlige alternativet»

«Bra for miljøet»

«Nativo trefiberisolasjon er et miljøvennlig produkt»

«Hunton Nativo trefiberisolasjon er det beste valget for økovennlige bygninger»

«Hunton Nativo trefiberisolasjon er en bærekraftig isolasjon»

«Grønne bygninger gjør deg smartere i tillegg til å gi bedre søvn»

«Trefiberisolasjon er miljøvennlig»

«Produksjonen av trefiberisolasjon er miljøvennlig»

"På denne måten bidrar tre til den største besparelsen av CO2-utslipp»

«De kunstige materialene kan avgi giftige gasser og partikler i inneluften. Industrien som produserer materialene, forurenser miljøet og forbruker mye energi. Selve sluttproduktet utgjør ofte også et fremtidig avfallsproblem. Det har dessuten vist seg at de kunstige materialene ofte har kortere og dårligere holdbarhet enn de gode gamle naturlige materialene.»

eller andre formuleringer med vesentlig samme betydning som påstår eller gir inntrykk av at Hunton Fibers trefiberisolasjon har bedre egenskaper fra et miljø- og/eller

eller helsesynspunkt enn isolasjonsprodukter fremstilt av mineralull,

Brannegenskaper
«Trefibermaterialer forkuller på overflaten, mens mineralull smelter. Mineralull vil derfor forsvinne (smelte bort) under et brannforløp og dermed eksponere andre bygningsdeler for flammene mye tidligere enn trefiberisolasjon vil gjøre.»

«Mineralull produseres f.eks. gjennom en smelteprosess, noe som gjør at den vil smelte på nytt når den utsettes for høye temperaturer. Nativo trefiberisolasjon vil i stedet forkulle og motstå flammene betydelig lenger enn isolasjon som smelter.»

«Treets naturlige egenskaper gjør f.eks. at trefiberisolasjon blir til kull ved brann, noe som gjør at den både beskytter seg selv og konstruksjonen mot flammene. Isolasjonen inneholder dessuten en naturlig brannhemmer som består av ammoniumpolyfosfat, som forsterker forkullingsprosessen ytterligere ved å fange opp oksygenet rundt isolasjonen når en eventuelle flamme slår opp.»

eller andre formuleringer med vesentlig samme betydning som påstår eller gir inntrykk av at Hunton Fibers trefiberisolasjon har høyere brannsikkerhet enn isolasjonsprodukter laget av mineralull.

Fuktighetsrelaterte egenskaper

«Huntons trefiberisolasjon har faktisk opp til ti ganger så stor kapasitet som mineralull når det gjelder å ta opp, transportere og slippe ut fuktighet fra vegger og tak»

«Nativo trefiberisolasjon gir minst like gode resultater som mineralull under klimaforholdene som ble testet.»

«Nativo trefiberisolasjon er ikke like avhengig av en tett indre dampsperre som mineralullisolasjon.»

«Nativo trefiberisolasjon, plater og Nativo trefiberisolasjon, løsull har noe lavere intern konveksjon enn mineralull.»

«Mineralullsisolasjon som ikke absorberer fuktighet, øker tiden før tørkingen starter. Mer vann rekker å renne ned og fukte sålen enn når Nativo trefiberisolasjon brukes.»

eller andre formuleringer med vesentlig samme betydning som påstår eller gir inntrykk av at Hunton Fibers trefiberisolasjon har bedre egenskaper når det gjelder fuktighet enn isolasjonsprodukter laget av mineralull og «Trefiberisolasjon gir mer stabil innetemperatur ved temperatursvingninger ute (natt/dag).» samt

Varmelagringsevne

«Huntons trefiberisolasjon installeres med opp til tre ganger så mange kilo per m2 som isolasjon av mineralull, og krever altså en minimal mengde tilført energi for å skape og opprettholde en behagelig og jevn innetemperatur året rundt.»

eller andre formuleringer med vesentlig samme betydning som påstår eller gir inntrykk av at Hunton Fibers trefiberisolasjon har bedre varmelagringsevne enn isolasjonsprodukter laget av mineralull.